doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Louise B.B.: ´Een Anak Pyara´ (een aangenomen kind)
uit: De Indische Mail, 1886


Inhoudsopgave *

boekomslag

Het boekomslag

In een der kleine huizen, op den weg van Meester Cornelis naar Bidarah-Tjina, woonde eens een veertigtal jaren geleden, de oude mevrouw Vermeulen. lezen

Het was wel wat gewaagd van mevrouw Meyer die laatste uitdrukking te bezigen, ze was echter met een echten Hollander getrouwd, die zeer tegen haar zin, ... lezen

...werd het toch tijd Marietje wat te leeren en hier zoover af va Meester en… nu ja, mijnheer moest het zich noode bekennen… lezen

Na eene reis van honderdtwaalf dagen, viel “de Amphirite” op een kouden winderen Meidag, in het Nieuwedie binnen en spoedde de familie Meijer zich naar het stadje waar het ouderlijk huis stond, en waar moeder, broeder en zuster met open armen hen wachtte. lezen

...eene poging te doen, haar bij zich te houden. Maar de weduwe wilde niets van dezen afstand hooren, ditmaal werkelijk uit een gevoel van genegenheid en dankbaarheid. lezen

...eenige maanden na de aankomst der familie de reeds half vergeten boeken geheel in ongenade. Het was een wonderschoone middag. lezen

...geeft mischien onaangename soesah, ik zal mama bij gelegenheid wel eens goeden dag komen zeggen. Johanna Dankman vindt alles wat wij al zoo beslist hebben niets goed, .... lezen

...huishouden macheerde, zich daarmede zoude verzoenen. het was daarenboven niet noodig dat mama en Rika in het hoofdgebrouw of in de blak daarbij gelegen vleugels logeerden. Het erf was groot en diep, geheel achteraan, aan een zijwegje dat ... lezen

...houden of te bewegen. Het eenige watr de heer des huizes aan Rika door Marie liet weten, hij sprak haar nooit zelf aan en Rika koesterde eene schuchtere vrees voor den man met het koude, stroeve gelaat was, dat ... lezen

Weder werd Marie toornig, maar een blik op Rika’s stug en vastberaden gelaat, deed haar haar geldkistje openen en met bevende vingers de gevraagde som er uitnemen. lezen

“O Arnold, meent ge wat ge daar zegt, wilt gij mij uw vrouw maken.”
Uitendaal kuste haar geheele gezichtje, maar gaf geen antwoord met woorden. lezen

“Ha, ha,” lachte Rika honend, “dat zal hem heugen,” maar eensklaps bedaard en ernstig wordende zeide zij: “maar nu moet ik voor u zorgen!” lezen

... grijze moeder, die altijd goed voor u geweest is, door de bedienden uw huis uitgejaagd!” Overweldigd door woede bij het herdenken van den smaad haar aangedaan, liep zij de kleine pendoppo op en neer. lezen
* Verantwoording
De inhoudsopgave is gebaseerd op het genoemde boek.
De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Woordverklaringen tussen [vierkante haken] zijn van de auteur.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.
Vilan van de Loo