doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

E. Overduyn-Heyligers: Als de Sennah's bloeien
Den Haag, 1924 (eerste dr. 1910)


Inhoudsopgave *

boekomslag

Als de Sennah's bloeien, editie 1924. Stukgelezen.

Voorwoord

J. Fabricius. Voor een nieuwe uitgave van "Als de Senna's Bloeien" vraagt de auteur mij om een voorwoord. Moet dat? Laat het dan dit zijn lezen

HOOFDSTUK I Djójó

't Was in den namiddag.
In wijde eenzaamheid lag het landschap, waarover zwaar de hitte stond; in roerlooze zenging doemend alles tot volslagen rust. lezen

HOOFDSTUK 2 MOONAH

Beneden, aan den waterkant, waar lichtbruine grond aangeslibd, den grasbegroeiden oever verlengde tot een dorre landtong, bleef Djójó staan. lezen

HOOFDSTUK 3 RACHMAT

's Avonds brandde er licht in de controleurswoning, en rustig deed de witte figuur van den controleur in de voorgalerij, die leek een tempeltje in romaanschen stijl, in lichte bogen omhuifd door weelderige slingerplanten. Aan de tafel, overdekt met boeken en tijdschriften zat hij. lezen

HOOFDSTUK4 NAILAH

Naïlah met kloppend hart, had sedert lang in roerlooze houding, Rachmat's bewegingen gevolgd.
Zij was zich bewust, dat de gedachte aan Moonah hem den slaap uit de oogen hield. En gestadig vielen heete tranen op haar hoofdkussen neer. lezen

HOOFDSTUK 5 DJÓJÓ EN NAÏLAH

Weer was het middag.
Het uur dat alles sliep, de natuur te sluimeren leek; en de stilte hoorbaar werd door het zoemen der insecten. Een kamponghond, aan den straatweg, staakte zijn snuffelen om een brok eten, kroop, den staart tusschen de beenen, naar een beschaduwd plekje. lezen

HOOFDSTUK 6 RACHMAT EN MOONAH

Een jaar gleed voorbij.
Weer bloeiden in gouden trossen de sennah's. Op het erf van den controleur woonde nu Moonah met Rachmat en heel flauw drong soms tot de huisbewoners door het geschrei van een klein kindje: Moonah's kind. lezen

HOOFDSTUK 7 RACHMAT BIJ NAÏLAH

Nauwelijks uit het gezicht van Moonah vertraagde Rachmat zijn gang, vermeesterde hem de smart.
Liet ze hem maar eerst naar Naïlah gaan en met haar spreken, een poging doen om zïch met haar te verzoenen lezen

HOOFDSTUK 8 DJÖJÖ'S DROOM

- Hier is het hout, dat ik voor je gekloofd heb, Naïlah, zei Djójó een bos hout onder het gemetselde keukenfornuis uitschuddend.
Naïlah knikte bedroefd, hem even aanziende; en bleef roeren in de pan boven het knetterend houtvuur. lezen

HOOFDSTUK 9 VÓÓR HET ZOENOFFER

Toebereidselen tot Naïlah's huwelijk brachten ongewoon vertier op het anders zoo stille erf, Koopvrouwen met kippen en andere koopwaren liepen af en aan, en de dorpsmeisjes uit de buurt brachten vruchten en bloemen. Het offerfeest waarvoor Naïlah toestemming had gekregen van haar meesteres, zou in haar eigen kamer gehouden worden, En nu besteedde zij al haar vrijen tijd tot de voorbereiding ervan. lezen

HOOFDSTUK 10 HET OFFERFEEST

Nu was de dag van het offerfeest aangebroken ....
Heel in de vroegte weerklonk rythmisch geplof van den dorscher in het rijstblok, en luide vroolijke klanken schetterden op van de vrouwen, die gekomen waren om Naïlah te helpen koken en de gasten te bedienen. lezen

HOOFDSTUK 11 GEHEILIGDE DONDERDAGAVOND

Naïlah zag uit in den bestarrelden tropen-nacht, en ze voelde de nachtkoelte haar gloeiende slapen beroeren.
Van de bloeiende citroenboomen vielen de reinwitte bloesems op den zwarten grond; en die van de koffiestruiken vermengden zich ermee. lezen

HOOFDSTUK 12 MATTA GELAP

Nooit sterker voelde Djójó de gehevenheïd van het ritueele bad, nooit was dieper tot hem doorgedrongen zijn gehechtheid aan de leer van Mahomed.
Nieuwe levenskracht stroomde in hem, door de overgieting van het koele water, dat zijn verslapte spieren staalde. lezen

HOOFDSTUK 13 DE TALISMAN

De dag lichtte aan in purper en violet, . .
Rood overstroomde de bosschen en velden, doorgloorde de hurkende struiken en overscheen de plek waar Naïlah weenend neerzat .... lezen

HOOFDSTUK 14 IN LATEN BLOEI

De mare van Djójó's misdaad ging rond te allen kant. Eerst bij enkelen bleef het, dan al verder breidde het zich uit, vertelde men elkaar het vreeselijk gebeuren. Ook Naïlah's meesteres hoorde er van, zag voorbijgangers schuw haar huis aanstaren, dan weer geheimzinnig gebarend doorloopen. lezen
* Verantwoording
De inhoudsopgave is gebaseerd op het genoemde boek.
De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Woordverklaringen tussen [vierkante haken] zijn van de auteur.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.
Vilan van de Loo