doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Fiammetta: Noodlot. Oorspronkelijke Indische Novelle. In: Bataviaasch Nieuwsblad, 1902


Inhoudsopgave *

fragment

Fragment van Noodlot

Zaterdag 31 mei 1902: aflevering 1: De kemoening-boomen stonden in vollen bloei en een bedwelmend-zoete geur vervulde het kerkhof. Bij een der graven stond een schoone vrouw, die haar donkere oogen rusten liet op de sarcophaag, welke als bedolven lag onder de bloemen, door haar zooeven met kwistige hand daarop gestrooid. Lezen

Maandag 2 juni 1902 - aflevering 2: Bij een kleine pasar, waar een groote, ruime loods stond, werd halt gehouden om de paarden even te laten uitblazen. Het was pasar-dag en het krioelde van koopgrage inlanders. Voor een der kleine woningen aan den weg vertoonde, tusschen een dichten menschendrom, een landak haar sierlijkste passen, op de maat van de ankloeng, welker tonen rumoerig door de lucht galmden. Lezen

Dinsdag 3 juni 1902 - aflevering 3: Toen van Rhoden terugkwam in de fabriek, staken de employé's de hoofden bij elkander, fluisterden en keken hem toen lachend aan. "Boffert," riep de machinist Valte. "Al terug?" Lezen

Woensdag 4 juni 1902: aflevering 4: Reina zat in de lage vensterbank en staarde droomerig naar buiten, waar de vallende avond liet fraaie landschap vóór haar, dichter en dichter hulde in een geheimzinnig duister. Reeds was de bergketen, welke den achtergrond vormde, bijna geheel onzichtbaar want haar wazig blauw was allengs in diep zwart veranderd. Enkele sterren werden zichtbaar. Lezen

Donderdag 5 juni 1902 - aflevering 5: Eensklaps werd Rhoden achter het koepeltje Reina gewaar. Zij bleef aarzelend staan en hij vloog op haar toe. "U hier? vroeg hij, haar hand vattend. "En terwijl u ziek is?" Lezen

Vrijdag 6 juni 1902 - aflevering 6: Op de bruiloft die in de pondok gevierd werd, was een groot aantal aanzienlijke gasten verzameld om het bruidspaar eer te bewijzen. Ook de employes verschenen deftig in rok en witte das. Lezen

Zaterdag 7 juni 1902 - aflevering 7: Den nieuwe administrateur voerde voortdurend verbeteringen in en joeg zoo velen tegen zich in het harnas. De mandoers en bekels, aan de oude sleur gewend, waren woedend, hoewel zij zorg droegen hun slechte gezindheid niet te laten blijken. Men hoorde niet meer van gronden, die "gestolen" werden, terwijl de boekhouder nauwkeurig moest opgeven al hetgeen de verschillende aanplantingen opbrachten.Lezen

Maandag 9 juni 1902- aflevering 8: De tafel zwoegde onder een zwaren last van vruchten en gerechten. De bedienden brachten de schalen met spijzen rond en men tastte dapper toe. Ook Frank at met smaak van eenige schotels die hem werden gebracht door een tengeren Javaanschen jongen, wiens trekken hem bekend voorkwamen. Lezen

Dinsdag 10 juni 1902- aflevering 9: Den volgenden morgen toen hij loom en moede aan de ontbijttafel zat, waar de kleine Rudy op zijn hoog stoeltje mama telkens wat te vragen had, kwam plotseling Valte binnenstuiven. Na de vrouw des huizes gegroet, den kleinen jongen even in de wang geknepen en Rhoden de hand geschud te hebben, nam hij op Reina's vriendelijk verzoek plaats. Lezen

Woensdag 11 juni 1902- aflevering 10 Eenige dagen reeds gevoelde Rhoden zich onwel. Hij was koortsig en de loomheid in zijn ledematen kon hij maar niet overwinnen. Bleek, met blauwe kringen om de oogen, sleepte hij zich door het huis. Lezen

Vrijdag 13 juni 1902- aflevering 11 Mevrouw Terborg zat op den rand van het ledekant en sprak Reina sussend en vertroostend toe. Ook haar broeder was daar, de handen gevouwen op den schoot. "Houd je kalm, Reina," sprak hij met zijn diepe stem, telkens als krampachtig ingehouden snikken haar lichaam deed schudden.Lezen

[Aflevering 12 van zaterdag 14 juni 1902 ontbreekt]

Maandag 16 juni 1902- aflevering 13: Dien avond kwam Alietté in een wit kleedje en met een vuurrooden strik in liet haar. Zij was eerst erg verlegen en durfde Rudy's moeder haast geen handje geven, maar spoedig werd zij door koekjes en ijs op haar gemak gezet. Men vermaakte zich het het kind en lokte haar uit tot vertellen.Lezen

Dinsdag 17 juni 1902- aflevering 14 Rudy was twee-en-twintig geworden en had zich voorgoed op Randoe-Sarie gevestigd. Hij scheen met het administrateurschap verzoend en sprak niet meer met afkeer over de inlandsche bevolking. Lezen

Woensdag 18 juni 1902 - aflevering 15 De majoor had zich weder in zijn uniform gestoken om indruk te maken en hoewel het damasten tafellaken wat versleten scheen, was er hem van gerechten en dranken door een banketbakker, op Rudy's kosten, geleverd. Lezen

Donderdag 19 Juni 1902- aflevering 16 Reina lachte, gelukkig over liet wederzien en kuste haar schoondochter op de wangen. Aliette zag Marieke en zoodra het mogelijk was, Rudy in het oor, dat mama bonne betoel een spook was!" Lezen

Vrijdag 20 Juni 1902- aflevering 17Het waren brieven van vriendinnen die haar over allerlei kleinigheden schreven en daartusschen werd hij een brief gewaar, waarvan het schrift hem bekend voorkwam. Hij nam dien brief uit het couvert en vouwde het papier open. De brief dateerde van eenige dagen geleden en luidde: "Liefste schat!" Lezen

Zaterdag 21 juni 1902 - aflevering 18 Terwijl Rudy, aan de somberste gedachten ten prooi, eenzaam in zijn kantoortje zat, kwam een rijtuig het erf oprijden. Hij dacht weder door een der vrienden of familie-leden van Aliette lastig te worden gevallen en bleef stil zitten. Lezen

Maandag 23 juni 1902 - aflevering 9 Hij gaf haar een kus en even hielden zijn armen Marieke omvat. Toen snelde hij haastig heen naar de voorgalerij, waar Reina op hem wachtte. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op het feuilleton zoals het verscheen in het Bataviaasch Nieuwsblad van 1902. Fiammetta is een pseudoniem, de oorspronkelijke naam van de (vermoedelijke) schrijfster heb ik nog niet kunnen achterhalen. Heeft u de krant van 14 juni 1902 toevallig nog liggen? Daar staat de ontbrekende aflvering in.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo