doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Nji-Sri: Een nonna
Feuilleton in het Bataviaasch Dagblad, 1902 aangevuld met romanuitgave bij Becht, 1902


Inhoudsopgave *

boekomslag

Nji Sri: Eeen nonna (Bataviaasch Dagblad)

Toelichting

Deze zijn een zorgvuldige combinatie van de feuilletons in het Bataviaasch Dagblad en de roman. Het werd me snel duidelijk dat er afleveringen ontbraken. Die heb ik aangevuld met aflevering. Zo ontdekte ik ook dat het feuilleton herschreven is voor de boekuitgave. Passages zijn uitgebreid. De verhaallijn lijkt me wel intact.

Roman. "Handen thuis, alsjeblieft! Nee, schei er uit! Ga heen! Soedah! Vervelende orang!"
"Eén kusje, Nonnie!"
"Als je 't hart hebt! ga! Dadelijk... of...." Lezen

07-07-1902 "Zou 't indiscreet zijn, mevrouw, zoo ik nog een paar dagen bleef?" vroeg de patiënt.
De dokter fronste de wenkbrauwen.
"Waarom? Bij mij logeert u beter! Mijn schoonzuster heeft het veel te druk om zieken op te passen!" Lezen

08-07-1902 Het was nu Februari. De westmousson deed zich na een korte rust met vernieuwde kracht gelden. De regen bruiste in stroomen neder, halve dagen stond het erf blank. De dokter liet zich na zijn tweede bezoek niet meer zien. Eenige malen bracht een druipende koeli 's avonds een briefje met het bericht dat Nonnie op Gedong Gedeh bleef logeeren. Lezen

09-07-1902 De controleur lag in zijn stoel en oogde mevrouw Heyse met een hartelijken blik na.
Een half uur later stond de goede ziel weder met een bordje vol geconfijte tamarinda vóór hem.
"Ik word hier wat vertroeteld!" glimlachte hij. Lezen

10-07-1902 "Allah!" zuchtte meurouw Heyse en viel op den naast den luierstoel neder. "Ik zal nu mijn gemak er eens van nemen. Ik heb hen allen maar vrijaf gegeven."
"Wat scheelt er aan, mevrouw ?'
"Och het is niets! De hoofdpijn is wat erger geworden en ik voel mij wat huiverig. Lezen

11-07-1902 "En leeft dat kind nog?"
"Ja zeker, onze Njo is nu aspirant-ingenieur en woont op Pasir Kidang. Het was een aardig jongetje, maar allah! zoo driftig! Toen hij tien jaar oud was, stuurde Heyse hem naar Holland. O, het was zoo'n pinter ventje! Lezen

12-07-1902 Het tijdschrift zat nog in kruisband, den avond tevoren was het met de post aangekomen. Werktuigelijk scheurde hij de repen papier van elkander en opende het.
Ha! zijn opstel was opgenomen. "Over de opleiding van Bestuursambtenaren", met zijn naam voluit onder teekend. Lezen

14-07-1902 Nonnie Heyse drentelde heen, plukte onderweg een vuurroode verbena en stak den steel voorzichtig tusschen de kant van haar kabaya. Als een zorgeloos kind huppelde ze dan naar binnen, naar de ziekenkamer. Tegen half zes bracht ze Tjarda een kopje thee.
"Hoe gaat het?" vroeg hij, naar binnen wijzende. Lezen

15-07-1902 "In jou plaats zou ik zoo iets niet al te ernstig opvatten, zei de controleur tegen zijn vriend. Het zijn de gewone tingka's! God weet, hoe ze naar je aanzoek verlangt! Voor zoo'n meisje ben jij een drommels goede partij!" Lezen

16-07-1902 "Adoe! Wat kijkt u leelijk!" schertste nonnie. "Ma is toch niet doodziek! Een beetje koorts! Dat heeft ze wel meer. Straks zal oom eens naar haar komen kijken. En ik beredder alles eerst voordat ik vertrek. Om half zes ben ik al opgestaan. Dat is in jaren niet gebeurd. Hebt u het kopje leeg? Geef hier dan! Ik heb nog een massa te doen. En dan moet ik mij nog kleeden voor het uitstapje!" Lezen

17-07-1902 Een spotlachje zweefde om Tjarda's scherpgeteekenden mond. De dokter bemerkte het.
"Nou ja! Een beetje eigenbelang komt er ook bij. Ze is the great attraction op Gedong Gedeh, dat begrijp je! Je zult er al van gehoord hebben! Maar het is toch in haar eigen belang! Zoodoende komt ze onder de menschen. Lezen

18-07-1902 "Ik ben blij", zoo begon nonnie den volgenden morgen toen ze den matineusen gast den gewonen kop koffie bracht, "dat u zich niet verzet hebt, gisteravond. Ik was radeloos toen u van heengaan sprak. Ik zou het als een beleediging, mij aangedaan, beschouwd hebben!" Lezen

19-07-1902 De jonge dokter lachte.
"Daarvoor is ze toch een nonna'tje! Ik zou mij nonnie niet kunnen voorstellen zonder tingkas en ik houd er niet minder van haar om. Dat hoort er zoo bij. Doch je zult niet kunnen ontkennen dat dat kind zoo ineens wat hard van stapel loopt! De heele week is haar moeder al ziek geweest. En jij bent bijna hersteld. Je begint er blozend uit te zien doorje leelijken stoppelbaard heen. Nonnie kon toch vroeger best gemist worden!" Lezen

21-07-1902 Nonnie, in sarong en kabaya, den bébòkò onder den arm, werd van verre onder de djeroekboomen zichtbaar. Met gillend gekir werden kippen en duiven gelokt. Van alle kanten kwam het aangefladderd. Ganzen, eenden en kalkoenen ronden in loggen waggelloop achteraan. Een oogenblik later stond do heele schare stil haastig tot pikken. Lezen

24-07-1902 Tjarda klopte vluchtig aan en trad binnen. Mevrouw Heyse zat achterover op haar luierstoel. Za was verschrikkelijk afgevallen doch haar vermagerd gezicht had een vredige uitdrukking, er lag een glans over uitgespreid, zooals men het vaak bij herstellenden ziet. Lezen

25-07-1902 "Massa! Manieren hoefde ze bij jullie niet te leren, zei mevrouw Heyse, "die kon ze.... "
"Hou je nu alsjeblieft kalm, Mimi. Je bent een goed meisje, al te goed zelfs, maar wat dat betreft.... Lezen

26-07-1902 Zij begaven zich op weg.
"Het is of ik het loopen heb verleerd, ik gevoel mij nog zoo onzeker op. mijn beenen!" lachte Tjarda. "Stap gerust in uw dos-à-dos. Die zag ik daarop zijde van liet huis staan, verzocht mevrouw Smit, zich omkeerend. Lezen

28-07-1902 Onwillekeurig had Tjarda zich laten medeslepen. Reeds zweefde hem een ironische terechtwijzing op de lippen toen hij haar plotseling ruw bij den arm greep en op zij trok. Bij het opbruisende geprek van zooeven hadden ze het aanrollende rijtuig, een americaine met gesloten kap, door een vurig vierspan getrokken, niet hooren naderen. Lezen

01-08-1902 OIn de reusachtige voorgallerij krioelde 't van gasten. Allen wendden het hoofd naar 't jonge paar. Dokter Mol sprong van zijn speeltafel, vlak bij de trap, op en staarde beiden wezenloos, verbijsterd aan.
Nu eerst liet Nonnie haar cavalier los. Lezen

04-08-1902 De resident stond nog hijgende van het snelle stappen naast het japansche schutsel. Met een ruk had Tjarda zich opgericht uit zijn gebogen houding en was den nieuw aangekomene tegemoet gegaan. Buiten trappelden en brieschten de postpaarden, een oppasser hurkte kuchende bij den pilaar neder. De resident had zich omgekeerd en gaf haastig zijn bevelen omtrent de fooien voor koetsier en loopers en het transport der koffers. Lezen

05-08-1902 Het was half elf' 's morgens. Tjarda kwam arm in arm met zijn verloofde het belommmerde erf opwandelen. De resident was al vooruit gegaan. Hij wou niet als facheux troisième dienen en om in den dos-à-dos met dr. Verheul gepakt te zitten, daarvoor bedankte hij. Lezen

07-08-1902 Na een poos klonk de gamelan weer, schel, opgewekt, in sneller tempo.

Mevrouw Smit was opgestaan en had plaats genomen naast Mevrouw Heyse. Lezen

08-08-1902 Mevrouw Heyse was opgestaan en verzocht de toeschouwers zich aan tafel te begeven. Allen namen plaats zooals de dochter des huizes ze hen aanwees. Egocentrisch had Nonnie er zich tegen verzet om de diensten der meer geciviliseerde vreemde boedjangs van den resident en zijn dochter aan te nemen. Neen, men moest voor lief nemen met hetgeen het huis bood. Lezen

09-08-1902 De resident maakte in zijn tafelrede een korte pauze, aller oogen waren op hem gevestigd, menig goedkeurend knikje trof de hulpeloos rondkijkende weduwe. Alleen Nonnie lag nonchalant achterover in haar stoel en haar klamme vingers speelden zenuwachtig met de franjes van haar oedit. Lezen

10-08-1902 De controleur van Ardjasari had zijn dienst hervat. Hij ondernam uitgestrekte tournees, hield conferenties met de inlandsche hoofden, tot laat in den nacht scheen licht uit zijn binnengallerij en zijn schaduw teekende zich duidelijk omgrensd op den witgepleisterden muur af, een onbewegelijke figuur, over de schrijftafel gebogen. Lezen

13-08-1902 Daar komen pikolans met kippen voorbij, vette, groote kippen. Wat zijn 't kleine, magere beestjes, die hij dagelijks op tafel krijgt! Daar heb je dien Arabier weer met Palembangsche kains! Lezen

15-08-1902 Het was me ineens als een bliksem te binnen geschoten dat het kind dat hier meidendiensten verrichtte, Emmy moest zijn. Ik vertrok. Dadelijk reed ik naar Werner, mijn getrouwde collega en vertelde de zaak. Lezen

16-08-1902 Den volgenden dag kwam mevrouw Heyse met het kind te Pendjal aan. Van het oogenblik dat Emmy door Nonnie uit het karretje werd geheeschen, waren de beiden vriendinnen geworden. Lezen

18-08-1902 "Nonnie! Nonnie, allemaal bitjara kossong! Wat heb je toch tegen Florence? En wat heeft Tjarda je gedaan? Waarom wil»je hem ook ongelukkig maken?" Nonnie brak in een kort, honend lachen uit. Lezen

19-08-1902 Op Gedong Gedeh was des morgens al alles in rep en roer. De voorgalerij was in een bloementuin herschapen, de pendoppo was haast geheel ontruimd, de eettafels waren naar binnen gedragen, slechts oen paar buffetten in de hoeken, lange rijen van stoelen langs de wanden, hier en daar een divan had men laten staan, het ruime, langwerpige vierkant was klaarblijkelijk ineen danszaal veranderd. Lezen

20-08-1902 "Hoeveel Rijnwijn zullen we uitzetten?"
"Ook twintig flesschen en dertig flesschen Bordeaux. Neem maar van dien ordinairen Medoc." Lezen

27-08-1902 Ze waren onder 't donkere bladerengewelf der laan gekomen. Florence drong zich dichter tegen den geliefde aan. Het gedempte groene licht, waartusschen hier en daar een goudspikkel doordrong, wierp een valen schijn op zijn bleek, ernstig gezicht. Zijn houding bleef koel en afwerend. Lezen

29-08-1902 "Bernard!" krijt ze. "Dát verlang je van mij? Zooveel achting draag je mij toe? O God! Gun je mij mijn maagdelijken trots niet? Is 't je bedoeling, om mij met smaad en schande te beladen? Neen, je hebt mij niet lief!" Ontzet slaat ze beide handen voor 't gezicht. Lezen

30-08-1902 "Als Nonnie getrouwd is, vertelde Frits mij, dan, maatje, komt u naar Fort de Kock! Den heelen boel moet u maar opdoeken. Nu Nonnie bezorgd is, hoeft u zich niet meer zoo af te sloven. En wij zullen er lekker van leven want ik krijg verhooging van tractement! Laat Non maar een mooie bruidsjapon bestellen, ik zal het betalen. Ze hoeft daar niet zoo kaal te komen aanzetten Lezen

03-09-1902 "Karta!" klinkt ongeduldig zijn barsche stem.
De jongen snelt de trap af, om de teugels te grijpen. Lezen
* Verantwoording
De inhoudsopgave is gebaseerd op het genoemde boek.
De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek. Woordverklaringen tussen [vierkante haken] zijn van de auteur.
Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.
Vilan van de Loo